Điều khoản dịch vụ

TỔNG QUAN
Trang web này được vận hành bởi Flamingo. Trên toàn bộ trang web, các thuật ngữ “chúng tôi”, “chúng tôi” và “của chúng tôi” đề cập đến Flamingo. Flamingo cung cấp trang web này, bao gồm tất cả thông tin, công cụ và dịch vụ có sẵn từ trang web này cho bạn, người dùng, với điều kiện bạn chấp nhận tất cả các điều khoản, điều kiện, chính sách và thông báo nêu tại đây.

Bằng cách truy cập trang web của chúng tôi và / hoặc mua một cái gì đó từ chúng tôi, bạn tham gia vào "Dịch vụ" của chúng tôi và đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện sau đây ( "Điều khoản Dịch vụ", "Điều khoản"), bao gồm cả những điều khoản bổ sung và điều kiện và chính sách tham khảo ở đây và / hoặc có sẵn bằng cách liên kết. Điều khoản Dịch vụ áp dụng cho tất cả người dùng của trang web, bao gồm không giới hạn người sử dụng là người trình duyệt, các nhà cung cấp, khách hàng, thương nhân, và / hoặc đóng góp về nội dung.

Xin vui lòng đọc các Điều khoản Dịch vụ kỹ trước khi truy cập hoặc sử dụng website của chúng tôi. Bằng việc truy cập hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của trang web, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản Dịch vụ. Nếu bạn không đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện của thỏa thuận này, sau đó bạn có thể không truy cập vào trang web hoặc sử dụng bất kỳ dịch vụ. Nếu các điều khoản của dịch vụ được coi là một đề nghị, chấp nhận được rõ ràng giới hạn với các Điều khoản Dịch vụ.

Bất kỳ tính năng mới hoặc các công cụ được bổ sung vào các cửa hàng hiện nay cũng phải chịu Điều khoản Dịch vụ. Bạn có thể xem phiên bản mới nhất của Điều khoản Dịch vụ bất cứ lúc nào trên trang này. Chúng tôi có quyền để cập nhật, thay đổi hoặc thay thế bất kỳ phần nào của các Điều khoản của dịch vụ bằng cách gửi thông tin cập nhật và / hoặc thay đổi trang web của chúng tôi. Đó là trách nhiệm của bạn để kiểm tra trang này định kỳ để thay đổi. Bạn tiếp tục sử dụng hoặc truy cập vào trang web sau khi đăng bất kỳ thay đổi sự chấp nhận của những thay đổi đó.

Cửa hàng của chúng tôi được lưu trữ trên Shopify Inc. Cung cấp cho chúng tôi nền tảng thương mại điện tử trực tuyến cho phép chúng tôi bán sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi cho bạn.

PHẦN 1 - ĐIỀU KHOẢN TRẠNG TRỰC ออนไลน์
Đồng ý với những Điều khoản dịch vụ, bạn đại diện cho rằng bạn là ít nhất là tuổi trưởng thành trong bang hay tỉnh nơi cư trú của bạn, hoặc bạn đang tuổi trưởng thành tại tiểu bang hoặc tỉnh nơi cư trú của bạn và bạn đã cho chúng tôi được sự đồng ý của bạn cho phép bất kỳ người phụ thuộc nhỏ của bạn để sử dụng trang web này.
Bạn không thể sử dụng sản phẩm của chúng tôi cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc trái phép cũng không thể giúp bạn, trong việc sử dụng dịch vụ, vi phạm pháp luật trong phạm vi quyền hạn của mình (bao gồm nhưng không giới hạn các luật bản quyền).
Bạn không cần phải truyền tải bất kỳ loại sâu hoặc virus hoặc các mã có tính chất phá hoại.
Một hành vi vi phạm hoặc vi phạm bất kỳ các Điều khoản sẽ dẫn đến một kết thúc ngay lập tức dịch vụ của bạn.

PHẦN 2 - ĐIỀU KIỆN CHUNG
Chúng tôi có quyền từ chối dịch vụ cho bất cứ ai vì lý do nào bất cứ lúc nào.
Bạn hiểu rằng nội dung của bạn (không bao gồm thông tin thẻ tín dụng), có thể được chuyển giao không được mã hóa và bao gồm (a) việc truyền qua nhiều mạng khác nhau, và (b) thay đổi cho phù hợp và thích ứng với yêu cầu kỹ thuật kết nối mạng hoặc các thiết bị. Thông tin thẻ tín dụng luôn luôn mã hóa trong quá trình truyền trên mạng.
Bạn đồng ý không tái sản xuất, nhân bản, sao chép, bán, bán lại hoặc khai thác bất kỳ phần nào của Dịch Vụ, sử dụng Dịch Vụ, hoặc truy cập vào các Dịch vụ hoặc bất kỳ liên hệ trên trang web thông qua đó các dịch vụ được cung cấp, mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi .
Các tiêu đề được sử dụng trong bản thoả thuận này được bao gồm chỉ tiện lợi và sẽ không hạn chế hoặc ảnh hưởng đến các Điều khoản.

PHẦN 3 - CHÍNH XÁC, HOÀN THIỆN VÀ HẠN THÔNG TIN
Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu thông tin được cung cấp trên trang web này là không chính xác, đầy đủ hay hiện. Các tài liệu trên trang web này được cung cấp thông tin chung và không nên dựa vào hoặc sử dụng như là cơ sở duy nhất cho việc ra quyết định mà không cần tham khảo ý kiến ​​các nguồn chính, chính xác hơn, hoàn thiện hơn hoặc nhiều thông tin kịp thời. Bất kỳ sự phụ thuộc vào các tài liệu trên trang web này là nguy cơ của riêng bạn.
Trang web này có thể chứa những thông tin lịch sử nhất định. Thông tin lịch sử, nhất thiết, không phải là hiện tại và được cung cấp chỉ để tham khảo của bạn. Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi các nội dung của trang web này bất cứ lúc nào, nhưng chúng tôi không có nghĩa vụ phải cập nhật các thông tin trên trang web của chúng tôi. Bạn đồng ý rằng bạn có trách nhiệm theo dõi thay đổi trang web của chúng tôi.

PHẦN 4 - SỬA ĐỔI ĐỐI VỚI CÁC DỊCH VỤ VÀ GIÁ
Giá cho các sản phẩm của chúng tôi có thể thay đổi mà không báo trước.
Chúng tôi bảo lưu quyền, tại bất kỳ thời gian để sửa đổi hoặc ngừng Dịch vụ (hoặc bất kỳ phần nào hoặc nội dung của nó) mà không thông báo bất cứ lúc nào.
Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba cho bất kỳ sửa đổi, thay đổi giá, đình chỉ hoặc ngừng cung cấp Dịch vụ.

PHẦN 5 - SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ (nếu có)
Một số sản phẩm hoặc dịch vụ có thể có độc quyền trực tuyến thông qua trang web. Các sản phẩm hoặc dịch vụ có thể có số lượng hạn chế và có thể trả lại hoặc chỉ trao đổi theo chính sách trở lại của chúng tôi.
Chúng tôi đã cố gắng hết sức để hiển thị càng chính xác càng tốt màu sắc và hình ảnh của sản phẩm xuất hiện tại cửa hàng. Chúng tôi không thể đảm bảo màn hình hiển thị màu của máy tính của bạn có màu sắc chính xác.
Chúng tôi có quyền, nhưng không bắt buộc, để hạn chế việc bán các sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi cho bất kỳ người, khu vực địa lý hoặc quyền tài phán. Chúng tôi có thể thực hiện quyền này trên cơ sở từng trường hợp cụ thể. Chúng tôi có quyền để hạn chế số lượng của bất kỳ sản phẩm hay dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Tất cả các mô tả về sản phẩm, giá cả sản phẩm có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo, tùy theo quyết định của chúng tôi. Chúng tôi có quyền đình chỉ bất kỳ sản phẩm bất cứ lúc nào. Bất kỳ cung cấp cho bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ được thực hiện trên trang web này là bị cấm.
Chúng tôi không đảm bảo rằng chất lượng của bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, thông tin, hoặc vật liệu khác mua hay có được, bạn sẽ đáp ứng mong đợi của bạn, hoặc bất kỳ lỗi nào trong Dịch vụ sẽ được sửa chữa.

PHẦN 6 - CHÍNH XÁC CỦA THÔNG TIN THANH TOÁN VÀ TÀI KHOẢN
Chúng tôi bảo lưu quyền từ chối bất kỳ đơn đặt hàng bạn đặt với chúng tôi. Chúng tôi có thể, theo quyết định riêng của chúng tôi, giới hạn hoặc hủy bỏ số lượng mua cho mỗi người, cho mỗi hộ gia đình hoặc mỗi đơn đặt hàng. Những hạn chế này có thể bao gồm các đơn hàng được đặt bởi hoặc dưới cùng một tài khoản khách hàng, cùng một thẻ tín dụng và / hoặc đơn đặt hàng sử dụng cùng một địa chỉ thanh toán và / hoặc giao hàng. Trong trường hợp chúng tôi thực hiện thay đổi hoặc hủy đơn hàng, chúng tôi có thể cố gắng thông báo cho bạn bằng cách liên hệ với địa chỉ e-mail và / hoặc địa chỉ thanh toán / số điện thoại được cung cấp tại thời điểm đặt hàng. Chúng tôi bảo lưu quyền giới hạn hoặc cấm các đơn đặt hàng, theo phán quyết duy nhất của chúng tôi, có vẻ như được đặt bởi đại lý, người bán lại hoặc nhà phân phối.

Bạn đồng ý cung cấp mua hiện tại, đầy đủ và chính xác và thông tin tài khoản cho tất cả mua hàng tại cửa hàng của chúng tôi. Bạn đồng ý để kịp thời cập nhật tài khoản của bạn và các thông tin khác, bao gồm địa chỉ email của bạn và số thẻ tín dụng và ngày hết hạn, vì vậy chúng tôi có thể hoàn tất giao dịch của bạn và liên lạc với bạn khi cần thiết.

Cho biết thêm chi tiết, vui lòng xem Chính sách trả lại của chúng tôi.

PHẦN 7 - CHỌN CÔNG CỤ
Chúng tôi có thể cung cấp cho bạn truy cập vào các công cụ của bên thứ ba trên mà chúng tôi không theo dõi và cũng không có bất kỳ kiểm soát hay đầu vào.
Bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi cung cấp quyền truy cập vào công cụ như vậy "như là" và "có sẵn" mà không có bất kỳ bảo đảm, đại diện hoặc điều kiện của bất cứ loại nào và không có bất kỳ chứng thực. Chúng tôi không chịu trách nhiệm nào phát sinh từ hoặc có liên quan đến việc sử dụng các công cụ của bên thứ ba tùy chọn.
Mọi sử dụng các công cụ tùy chọn được cung cấp thông qua trang web này là hoàn toàn nguy cơ và ý riêng của bạn và bạn nên đảm bảo rằng bạn đã quen thuộc với và chấp nhận các điều khoản mà các công cụ được cung cấp bởi các nhà cung cấp bên thứ ba có liên quan (s).
Chúng tôi cũng có thể, trong tương lai, cung cấp các dịch vụ mới và / hoặc các tính năng thông qua trang web (bao gồm việc phát hành các công cụ và tài nguyên). Tính năng mới và / hoặc dịch vụ cũng phải chịu những khoản Dịch vụ.

PHẦN 8 - LINK BÊN THỨ BA
Một số nội dung, sản phẩm và dịch vụ có sẵn thông qua dịch vụ của chúng tôi có thể bao gồm các tài liệu từ các bên thứ ba.
Liên kết của bên thứ ba trên trang web này có thể hướng dẫn bạn đến các trang web của bên thứ ba không liên kết với chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm kiểm tra hoặc đánh giá nội dung hoặc tính chính xác, chúng tôi không đảm bảo và sẽ không có bất kỳ trách nhiệm hoặc trách nhiệm đối với bất cứ thành phần của bên thứ ba hoặc các trang web, hoặc cho bất kỳ vật liệu khác, sản phẩm hay dịch vụ của bên thứ ba.
Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc thiệt hại liên quan đến việc mua hoặc sử dụng hàng hoá, dịch vụ, nguồn lực, nội dung, hoặc bất kỳ giao dịch khác được thực hiện trong kết nối với bất kỳ trang web của bên thứ ba. Vui lòng xem kỹ các chính sách và thực hành các bên thứ ba và đảm bảo rằng bạn hiểu họ trước khi bạn tham gia vào cuộc giao dịch nào. Khiếu nại, yêu cầu, mối quan tâm, hoặc các câu hỏi liên quan đến sản phẩm của bên thứ ba phải được hướng dẫn đến các bên thứ ba.

PHẦN 9 - GÓP Ý USER, PHẢN HỒI VÀ ĐỆ TRÌNH KHÁC
Nếu, theo yêu cầu của chúng tôi, bạn gửi một số đệ trình cụ thể (đối với nhập ví dụ cuộc thi) hoặc không có một yêu cầu từ chúng tôi bạn gửi những ý tưởng sáng tạo, đề nghị, kiến ​​nghị, kế hoạch, hoặc các vật liệu khác, dù là trực tuyến, qua email, qua bưu điện, hoặc bằng cách khác (gọi chung là 'bình luận'), bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể, bất cứ lúc nào, không hạn chế, chỉnh sửa, sao chép, xuất bản, phân phối, dịch và nếu không sử dụng trong bất kỳ môi trường nào nhận xét bạn về phía trước cho chúng tôi. Chúng tôi đang có và sẽ không có nghĩa vụ (1) để duy trì bất kỳ ý kiến ​​trong sự tự tin; (2) để chi trả bồi thường cho bất kỳ ý kiến; hoặc (3) để đối phó với bất kỳ ý kiến.
Chúng tôi có thể, nhưng không có nghĩa vụ, theo dõi, chỉnh sửa hoặc loại bỏ nội dung mà chúng tôi xác định tùy theo quyết định của chúng tôi là bất hợp pháp, xúc phạm, đe dọa, bôi nhọ, nói xấu, khiêu dâm, khiêu dâm hoặc gây khó chịu hoặc vi phạm sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên nào hoặc Điều khoản Dịch vụ .
Bạn đồng ý rằng nhận xét của bạn sẽ không vi phạm bất kỳ quyền nào của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm bản quyền, nhãn hiệu, quyền riêng tư, cá tính hoặc quyền cá nhân hoặc quyền sở hữu khác. Bạn đồng ý rằng nhận xét của bạn sẽ không chứa tài liệu phỉ báng hoặc bất hợp pháp, lạm dụng hoặc khiêu dâm hoặc chứa bất kỳ vi-rút máy tính hoặc phần mềm độc hại nào khác có thể ảnh hưởng đến hoạt động của Dịch vụ hoặc bất kỳ trang web có liên quan nào. Bạn không được sử dụng địa chỉ e-mail giả, giả vờ là một người nào đó không phải là chính bạn, hoặc nói cách khác là đánh lừa chúng tôi hoặc bên thứ ba về nguồn gốc của bất kỳ nhận xét nào. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ nhận xét nào bạn thực hiện và độ chính xác của chúng. Chúng tôi không chịu trách nhiệm và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ nhận xét nào do bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào đăng.

PHẦN 10 - THÔNG TIN CÁ NHÂN
Bạn gửi thông tin cá nhân thông qua các cửa hàng được quản lý bởi Chính sách bảo mật của chúng tôi. Để xem Chính sách bảo mật của chúng tôi.

PHẦN 11 - LỖI, CHÍNH XÁC VÀ THIẾU SÓT
Đôi khi, có thể có thông tin trên trang web của chúng tôi hoặc trong Dịch vụ có lỗi đánh máy, không chính xác hoặc thiếu sót có thể liên quan đến mô tả sản phẩm, giá cả, chuyên nghiệp.motitiện ích, ưu đãi, phí vận chuyển sản phẩm, thời gian vận chuyển và tính khả dụng. Chúng tôi bảo lưu quyền sửa bất kỳ lỗi, điểm không chính xác hoặc thiếu sót nào và thay đổi hoặc cập nhật thông tin hoặc hủy đơn đặt hàng nếu bất kỳ thông tin nào trong Dịch vụ hoặc trên bất kỳ trang web liên quan nào không chính xác vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước (kể cả sau khi bạn đã gửi đơn đặt hàng) .
Chúng tôi cam kết không có nghĩa vụ phải cập nhật, sửa đổi, làm rõ thông tin trong dịch vụ hoặc trên bất kỳ trang web liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn, thông tin giá cả, ngoại trừ theo yêu cầu của pháp luật. Không quy định cập nhật hoặc làm mới ngày áp dụng trong dịch vụ hoặc trên bất kỳ trang web liên quan, nên được thực hiện để chỉ ra rằng tất cả các thông tin trong dịch vụ hoặc trên bất kỳ trang web có liên quan đã được sửa đổi và cập nhật.

PHẦN 12 - SỬ DỤNG CẤM
Ngoài cấm khác theo quy định trong Điều khoản Dịch vụ, bạn đang bị cấm sử dụng các trang web hoặc nội dung của nó: (a) cho bất cứ mục đích trái pháp luật, (b) để thu hút những người khác để thực hiện hoặc tham gia vào bất kỳ hành vi trái pháp luật; (c ) vi phạm bất kỳ, các quy định quốc tế liên bang tỉnh, nhà nước, các quy tắc, luật, pháp lệnh địa phương, (d) để xâm phạm hoặc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi hoặc các quyền sở hữu trí tuệ của người khác; (e) để quấy rối, lạm dụng, sỉ nhục , tác hại, bôi nhọ, vu khống, chê bai, đe dọa, hoặc phân biệt đối xử dựa trên giới tính, khuynh hướng tình dục, tôn giáo, dân tộc, chủng tộc, tuổi tác, nguồn gốc quốc gia, hoặc khuyết tật; (f) để gửi thông tin sai hoặc gây hiểu nhầm; (g) để tải lên hoặc truyền virus hoặc bất kỳ loại mã độc hại mà sẽ hoặc có thể được sử dụng trong bất kỳ cách nào sẽ ảnh hưởng đến chức năng và hoạt động của Dịch vụ hoặc bất kỳ trang web liên quan, các trang web khác, hoặc Internet; (h) để thu thập hoặc theo dõi cá nhân thông tin của người khác; (i) gửi thư rác, lừa đảo, pharm, lý do, nhện, bò, hoặc cạo, (j) cho bất kỳ mục đích khiêu dâm hoặc vô đạo đức; (k) để cản trở hoặc phá vỡ các tính năng bảo mật của Dịch vụ hoặc bất kỳ trang web liên quan, các trang web khác, hoặc Internet. Chúng tôi bảo lưu quyền chấm dứt sử dụng Dịch vụ của bạn hoặc bất kỳ trang web liên quan đến vi phạm bất kỳ trong những ứng dụng bị cấm.

PHẦN 13 - TỪ CHỐI BẢO HÀNH; TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
Chúng tôi không đảm bảo, đại diện hay đảm bảo rằng việc bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi sẽ không bị gián đoạn, kịp thời, an toàn hoặc không có lỗi.
Chúng tôi không đảm bảo rằng các kết quả có thể thu được từ việc sử dụng các dịch vụ sẽ chính xác hay đáng tin cậy.
Bạn đồng ý rằng thời gian chúng ta có thể loại bỏ các dịch vụ trong thời gian không xác định thời hạn hoặc hủy dịch vụ bất cứ lúc nào, mà không cần thông báo trước.
Bạn đồng ý rằng việc bạn sử dụng hoặc không thể sử dụng dịch vụ là nguy cơ duy nhất của bạn. Các dịch vụ và tất cả các sản phẩm và dịch vụ cung cấp cho bạn thông qua dịch vụ là (trừ trường hợp quy định rõ ràng bởi chúng tôi) cung cấp 'như là' và 'như có sẵn "sử dụng của bạn, mà không cần bất kỳ đại diện, bảo đảm hoặc điều kiện của bất cứ loại nào, cho dù công khai hay ngụ ý, bao gồm cả bảo tất cả các hàm hay các điều kiện về tính thương mại, chất lượng có thể bán được, phù hợp cho một mục đích, độ bền, tiêu đề cụ thể, và không vi phạm.
Trong mọi trường hợp, Flamingo, giám đốc, cán bộ, nhân viên, chi nhánh, đại lý, nhà thầu, thực tập sinh, nhà cung cấp, nhà cung cấp dịch vụ hoặc người cấp phép của chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thương tích, mất mát, khiếu nại hoặc bất kỳ trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, trừng phạt, đặc biệt hoặc thiệt hại do hậu quả dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở lợi nhuận bị mất, doanh thu bị mất, khoản tiết kiệm bị mất, mất dữ liệu, chi phí thay thế hoặc bất kỳ thiệt hại nào tương tự, cho dù dựa trên hợp đồng, sai phạm (bao gồm cả sơ suất), trách nhiệm nghiêm ngặt hoặc cách khác, phát sinh từ sử dụng bất kỳ dịch vụ nào hoặc bất kỳ sản phẩm nào được mua bằng dịch vụ hoặc cho bất kỳ khiếu nại nào khác liên quan đến việc bạn sử dụng dịch vụ hoặc bất kỳ sản phẩm nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào trong bất kỳ nội dung nào hoặc bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại dưới bất kỳ hình thức nào phát sinh do việc sử dụng dịch vụ hoặc bất kỳ nội dung (hoặc sản phẩm) nào được đăng, truyền hoặc cung cấp thông qua dịch vụ, ngay cả khi được thông báo về khả năng của họ. Bởi vì một số tiểu bang hoặc khu vực pháp lý không cho phép loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm đối với các thiệt hại do hậu quả hoặc ngẫu nhiên, ở các tiểu bang hoặc khu vực tài phán đó, trách nhiệm pháp lý của chúng tôi sẽ được giới hạn ở mức tối đa được pháp luật cho phép.

PHẦN 14 - BỒI
Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ Flamingo vô hại và công ty mẹ, công ty con, chi nhánh, đối tác, cán bộ, giám đốc, đại lý, nhà thầu, người cấp phép, nhà cung cấp dịch vụ, nhà thầu phụ, nhà cung cấp, thực tập sinh và nhân viên, vô hại trước bất kỳ khiếu nại hoặc yêu cầu nào, kể cả hợp lý phí luật sư, do bất kỳ bên thứ ba nào thực hiện do hoặc phát sinh từ việc bạn vi phạm Điều khoản dịch vụ này hoặc các tài liệu mà họ đưa vào bằng cách tham chiếu, hoặc việc bạn vi phạm bất kỳ luật nào hoặc quyền của bên thứ ba.

PHẦN 15 - TÁCH
Trong trường hợp các quy định của Điều khoản Dịch vụ được xác định là bất hợp pháp, có giá trị hoặc không thể thi hành, điều khoản đó sẽ được thực thi dù sao đến mức tối đa cho phép của pháp luật áp dụng, và phần không thể thi hành được coi là được tách ra khỏi các điều khoản dịch vụ, xác định như vậy không ảnh hưởng đến hiệu lực và tính thực thi của các điều khoản còn lại.

PHẦN 16 - KẾT THÚC
Các nghĩa vụ và trách nhiệm của các bên phát sinh trước ngày chấm dứt hợp đồng sẽ tiếp tục việc chấm dứt thỏa thuận này cho tất cả các mục đích.
Điều khoản Dịch vụ có hiệu quả trừ khi và cho đến khi chấm dứt do bạn hoặc chúng tôi. Bạn có thể chấm dứt các Điều khoản Dịch vụ bất kỳ lúc nào bằng cách thông báo cho chúng tôi rằng bạn không còn muốn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, hoặc khi bạn ngừng sử dụng trang web của chúng tôi.
Nếu trong bản án duy nhất của chúng tôi bạn không, hoặc chúng tôi nghi ngờ rằng bạn đã thất bại, tuân thủ bất kỳ hạn hoặc điều khoản trong Điều khoản của dịch vụ, chúng tôi cũng có thể chấm dứt thỏa thuận này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo và bạn sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả các khoản nợ lên và bao gồm cả ngày chấm dứt, và / hoặc phù hợp có thể từ chối bạn truy cập vào dịch vụ của chúng tôi (hoặc bất kỳ phần nào).

PHẦN 17 - TOÀN BỘ THỎA THUẬN
Sự thất bại của chúng tôi không thực hiện hoặc thực thi bất kỳ quyền hoặc quy định của các Điều khoản Dịch vụ sẽ không được coi là từ bỏ quyền hoặc quy định đó.
Điều khoản Dịch vụ và chính sách hay quy tắc hoạt động của chúng tôi đăng trên trang web này hoặc liên quan đến Dịch vụ cấu thành tất cả những thoả thuận và hiểu biết giữa bạn và chúng tôi và phối việc sử dụng Dịch vụ của bạn, thay thế mọi thoả thuận trước hoặc hiện tại, thông tin liên lạc và đề nghị , cho dù bằng miệng hay viết tay, giữa bạn và chúng tôi (bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ phiên bản trước của Điều khoản Dịch vụ).
Bất kỳ sự mơ hồ trong việc giải thích các điều khoản của dịch vụ sẽ không được chống lại người soạn thảo.

PHẦN 18 - LUẬT
Các Điều khoản Dịch vụ này và bất kỳ thỏa thuận riêng biệt nào theo đó chúng tôi cung cấp cho bạn Dịch vụ sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật của Trung Quốc.

PHẦN 19 - THAY ĐỔI ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ
Bạn có thể xem phiên bản mới nhất của Điều khoản Dịch vụ bất kỳ lúc nào tại trang này.
Chúng tôi có quyền, theo quyết định duy nhất của chúng tôi, để cập nhật, thay đổi hoặc thay thế bất kỳ phần nào của các Điều khoản của dịch vụ bằng cách gửi thông tin cập nhật và thay đổi trang web của chúng tôi. Đó là trách nhiệm của bạn để kiểm tra trang web của chúng tôi định kỳ cho những thay đổi. Bạn tiếp tục sử dụng hoặc truy cập vào trang web của chúng tôi hoặc Dịch vụ sau khi đăng bất kỳ thay đổi các Điều khoản Dịch vụ sự chấp nhận của những thay đổi đó.

PHẦN 20 - THÔNG TIN LIÊN HỆ
Các câu hỏi về Điều khoản dịch vụ phải được gửi cho chúng tôi tại info@vapewhororsglobal.com.